top of page

Multipla intelligenser

 

Yttre faktorer som hindrar inlärning är bland annat omedvetenheten om att vi har olika inlärningsstilar samt att våra läroplaner behöver innehålla mer konstnärligt praktiskt arbete, hantverk, estetisk rörelse och daglig motion.

Ett undervisningssystem där främst de logiska och språkliga inlärningsstilarna tillgodoses gör att det är många elever som faller utanför ramen.

 

 

Genom att stimulera fler sinnen även i de äldre årskurserna skulle vi nå fler elevers inlärningsstil och höja deras självkänsla, självförtroende och även resultat.

 

Många psykologer och pedagoger stödjer uppfattningen att den intellektuella, kognitiva och emotionella utvecklingen stöds och påverkas av den motoriska. J Piaget, M.Ibuka, L.S Vygotsky, N.A Bernstein, R. Steiner - Waldorfskolans grundare, M.Montessori är några av dem. I Sverige har Ingegerd Ericsson i sin doktorsavhandling om Brunkeflo-projektet visat att daglig fysisk aktivitet förbättrar skolprestationerna. 

 

 

För lite motion och rörelse i kombination med mer stillasittande framför bildskärmar kan leda till låsning av ögonen, vilket i sin tur leder till svårigheter att läsa en text.

För lite kommunikation och samvaro kan minska utvecklingen av fantasin och förmågan att skapa inre bilder.

 

 

”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent” lyder en av Howard Gardners berömda deviser.

1983 publicerade Howard Gardner Frames of Mind - The Theory of Multiple Intelligences (De sju intelligenserna), vilken har fått ett oerhört genomslag i synen på intelligenspedagogik, och karriärstrategi. 1999 publicerade Gardner Intelligence Reframed (Intelligenserna i nya perspektiv) där han utökar antalet intelligenser med två, natur- och existentiell intelligens.

Enligt Gardner finns det således nio olika slags intelligenstyper:   

 

       Intelligenser:                        Förenklat:

 

 

Det västerländska samhället har värderat de matematisk-logiska och lingvistiska typerna på bekostnad av de andra, menar Gardner, och förespråkar en undervisningsmiljö där alla typer stimuleras och integreras med varandra. 

 

bottom of page